Kurz tatarštiny

Kurz tatarštiny

Berençe dəres ► První lekce

I. İsənmesez!

İsənmesez!
Vítejte! (používá se ve smyslu „dobrý den“)
İsənme!
Vítej!
Sələm!
Ahoj!
– İsənmesez, Ayrat!
– Vítejte, Ayrate!
– İsənmesez, Ənəs!
– Vítejte, Änäsi!
– İsənme, Alsu!
– Vítej, Alsu!
– İsənme, Əlfiə!
– Vítej, Älfiä!
– Sələm, Almaz!
– Ahoj, Almazi!
– Sələm, Ədip!
– Ahoj, Ädipe!

II. Xəyerle kөn!

Xəyerle irtə!
Dobré ráno!
Xəyerle kөn!
Dobrý den!
Xəyerle kiç!
Dobrý večer!
Zdvořilostní formy oslovení jsou:

xanım

– paní (oslovení vdané ženy),

tutaş

– slečno a

əfənde

– pane.
– Xəyerle irtə, Əlbina xanım!
– Dobré ráno, paní Älbino!
– Xəyerle irtə, Alsu xanım!
– Dobré ráno, paní Alsu!
– Xəyerle kөn, Aliə tutaş!
– Dobrý den, slečno Aliä!
– Xəyerle kөn, Ənisə tutaş!
– Dobrý den, slečno Änisä!
– Xəyerle kiç, Azat əfənde!
– Dobrý večer, pane Azate!
– Xəyerle kiç, Əmir əfənde!
– Dobrý večer, pane Ämire!

III. Osobní zájmena min, sin, ul

min
sin
ty
ul
on, ona ono
Všimněte si – tatarština nerozlišuje rody
– Min Marat.
– Já jsem Marat.
– Min Alsu.
– Já jsem Alsu.
– Sin İrek.
– Ty jsi Irek.
– Sin Aliə.
– Ty jsi Aliä.
– Ul Azat.
– On je Azat.
– Ul Əlfiə.
– Ona je Älfiä.

IV. Min bik şat!

Min bik şat!
Velice mě těší!
Min də!
Mě taky!
– Min Əlfiə.
– Já jsem Älfiä.
– Min – Ənəs.
– Já jsem Änäs.
– Min bik şat!
– Moc mě těší!
– Min də!
– Mě taky!

V. Sloveso bar – být

Základním tvarem u tatarských sloves je 3. osoba singuláru.

 

Pozor na tázací příponu

-mı/-me

.
– Azat bar?
– Je tu Azat?
– Bar.
– Je.
– Alsu bar?
– Je tu Alsu?
– Bar.
– Je.

VI. Ukazovací zájmeno bu – tento, tato, toto, tito

Bu Əlbina.
Tohle je Älbina.
Bu Əxət.
Tohle je Äxät.
– Bu Aynurmı?
– Je tohle Aynur?
– Bu Annamı?
– Je tohle Anna?

VII. Əye / Yuq – Ano / Ne

– Bu universitetmı?
– Je tohle univerzita?
– Əye.
– Ano.
– Bu teatrmı?
– Je tohle divadlo?
– Yuq.
– Ne.
– Bu restoranmı?
Je tohle restaurant?
– Əye.
– Ano.
– Bu Ayratmı?
– Je tohle Ayrat?
– Yuq.
– Ne.

VIII.

– Sin Azatmı?
– Ty jsi Azat?
– Əye. Min Azat.
– Ano. Já jsem Azat.
– Sin Ənəsme?
– Ty jsi Änäs?
– Yuq. Min Murat
– Ne. Já jsem Murat.
– Ul Andreymı?
– To je Andrej?
– Əye. Min Andrey.
– Ano. Já jsem Andrej.
– Ul Ayratmı?
– To je Ayrat?
– Yuq. Min Aynur.
– Ne. Já jsem Aynur.

IX. Spojka ə – a (poměr odlučovací)

– Min – Alsu. Ə bu – Azat.
– Já jsem Alsu. A tohle je Azat.
– Min – Ənwər. Ə bu – Ənisə.
– Já jsem Änwär. A tohle je Änisä.
– Min – Anton. Ə bu – Aliə.
– Já jsem Anton. A tohle je Aliä.
– Sin Azatmı?
– Ty jsi Azat?
– Əye, min – Azat.
– Ano, já jsem Azat.
– Min – Azat. Ə ul – Anna.
– Já jsem Azat. A tohle je Anna.
– Sin Almazmı?
– Ty jsi Almaz?
– Yuq, min – Ayrat.
– Ne, já jsem Ayrat.

X. Ğafu it! – Promiň!

– Ğafu it, sin Bulatmı?
– Promiň, ty jsi Bulat?
– Əye.
– Ano.
– Ğafu it, sin Aliəme?
– Promiň, ty jsi Aliä?
– Yuq. Min Əlfiə.
– Ne. Já jsem Älfiä.

XI. Zápor tügel

– Ğafu it, sin Bulatmı?
– Promiň, ty jsi Bulat?
– Tügel.
– Ne.
– Ğafu it, sin Azatmı?
– Promiň, ty jsi Azat?
– Tügel.
– Nikoliv.

XII. Osobní zájmena

bez
my
sez
vy
alar
oni, ony, ona
Zájmeno

Sez

(Vy) používáme stejně jako v češtině i jako zdvořilostní formu pro vykání a v této formě je zapisujeme s velkým počátečním písmenem
– Sez Bulatmı?
– Vy jste Bulat?
– Əye.
– Ano.
– Sez Aynarmı?
– Vy jste Aynar?
– Yuq.
– Ne.
– Sez Muratmı?
– Vy jste Murat?
– Tügel.
– Nikoliv.
– Sez yüristmı?
– Vy jste právník?
– Əye. Min – yürist.
– Ano. Já jsem právník.
– Sez professormı?
– Vy jste profesor?
– Yuq. Min – dotsent.
– Ne. Já jsem docent.
– Sez studentmı?
– Vy jste student?
– Əye. Min – student.
– Ano. Já jsem student.

XIII. Ğafu itegez! – Promiňte!

– Ğafu itegez, Sez Azatmı?
– Promiňte, vy jste Azat?
– Əye.
– Ano.
– Ğafu itegez, Sez Əlfiəme?
– Promiňte, vy jste Älfiä?
– Tügel.
– Nikoliv.

XIV. Množné číslo

Plurál tvoříme jednoduše pomocí přípony

-lar/-lər

.

tutaş – tutaşlar

(slečny)

əfənde – əfəndelər

(pánové)

universitet – universitetlar

(univerzity)

irtə – irtələr

(rána)

kiç – kiçlər

(večery)

 

Končí-li slovo na „nosovky“

-n/-ņ/-m

, tvoříme množné číslo pomocí přípony

-nar/-nər

:

xanım – xanımnar

(paní)

restoran – restorannar

(restauranty)

kөn – kөnnər

(dny)
Alar xanımnar
Ony jsou paní.
Bez studentlar
My jsme studenti.
Sez yüristlar
Vy jste právníci.
Alar professorlar
Oni jsou profesoři.
– Bez studentlar. Sez professormı?
– My jsme studenti. Vy jste profesor?
– Yuq. Min professor tügel.
– Ne. Já nejsem profesor.
– Sez jurnalistmı?
– Vy jste novinář?
– Min jurnalist tügel.
– Já nejsem novinář.
– Sin studentmı?
– Ty jsi student?
– Min student tügel.
– Já nejsem student.
– Ul advokatmı?
– On je advokát?
– Ul advokat tügel.
– On není advokát.
– Sez yüristmı?
– Vy jste právník?
– Yuq. Min yürist tügel.
– Ne. Já nejsem právník.
– Sez studentlarmı?
– Vy jste studenti?
– Əye. Bez studentlar.
– Ano. My jsme studenti.

XV. Rozhovory

– Xəyerle kөn!
– Dobrý den!
– İsənmesez!
– Vítejte!
– Ğafu itegez, Sez professor Zaqirovmı?
– Promiňte, vy jste profesor Zaqirov?
– Əye. Ə Sez?
– Ano. A vy?
– Min Ayrat Mortazin.
– Já jsem Ayrat Mortazin.
– Sez studentmı?
– Vy jste student?
– Yuq, min jurnalist.
– Ne, já jsem novinář.
– Min bik şat!
– Velice mě těší!
– Min də!
– Mě taky!
– Xəyerle kiç, Alsu!
– Dobrý večer, Alsu!
– İsənme, Bulat! Bulat, bu – Ğaliə tutaş.
– Vítej, Bulate. Bulate, tohle je slečna Äliä.
– Min bik şat!
– Moc mě těší!
– Min də!
– Mě taky!
– Sez jurnalistmı?
– Vy jste novinářka?
– Tügel, min styuardessa.
– Ne, já jsem letuška.
– Sələm!
– Ahoj!
– Sələm!
– Ahoj!
– Sin Ayratmı?
– Ty jsi Ayrat?
– Yuq, min Ayrat tügel.
– Ne, já nejsem Ayrat.
– Almazmı?
– Almaz?
– Yuq.
– Ne.
– Aydarmı?
– Aydar?
– Yuq.
– Ne.
– Ğafu it, sin Bulat!
– Promiň, ty jsi Bulat!
– Əye!
– Ano!
– Xəyerle irtə!
– Dobré ráno!
– Xəyerle irtə!
– Dobré ráno!
– Ğafu itegez, Sez direktormı?
– Promiňte, vy jste ředitel?
– Əye.
– Ano.
– Min Aydar Xarisov. Min aspirant.
– Já jsem Aydar Xarisov. Já jsem aspirant.
– Ə min – Ənəs Kərimov.
– A já Änäs Kärimov.
– Min bik şat!
– Moc mě těší!
– Min də!
– Mě též!

XVI. Pozdravy na rozloučenou

Saw bulığız!
Buďte zdráv! Nashledanou
Saw bul!
Buď zdráv! Nashle!
İsən bulığız!
Buďte zdráv! Nashledanou
İsən bul!
Buď zdráv! Nashle!
Xuşığız!
Sbohem! (při vykání)
Xuş!
Sbohem! (při tykání)
– Saw bulığız, Alsu xanım!
– Nashledanou, paní Alsu!
– Saw bulığız, Azat əfənde!
– Nashledanou, pane Azate!
– Saw bul, Ənəs!
– Nashle, Änäsi!
– Saw bul, Almaz!
– Nashle, Almazi!
– İsən bulığız, Əlfiə xanım!
– Nashledanou, paní Älfiä!
– İsən bulığız, Bulat əfənde!
– Nashledanou, pane Bulate!
– İsən bul, Aliə!
– Nashle, Aliä!
– İsən bul, Andrey!
– Nashle, Andreji!
– Xuşığız, İrek!
– Sbohem, İreku!
– Xuşığız, Alsu tutaş!
– Sbohem, slečno Alsu!
– Xuş, Aynar!
– Sbohem, Aynare!
– Xuş, Mansur!
– Sbohem, Mansure!

Dəres bette

– konec lekce. Nyní už znáte pozdravit, vyptat se kdo je kdo, přitakat či odmítnout a také omluvit se. Navíc znáte základní i ukazovací zájmena a umíte utvořit a poznat množné číslo. To není špatný začátek :)

Saw bulığız!

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *