Stanovy spolku Tatar.cz

Preambule

Tataři jsou moderním národem s bohatou kulturou a dávnou, mnohdy tragickou historií. I díky ní jsou příslušníci tatarského etnika rozptýleni snad po celém světě. Jsme si vědomi toho, že mnozí naši krajané žijí ve státech, které práva svých občanů pošlapávají. Proto jsme se my, čeští Tataři, rozhodli využít svobodného a demokratického systému svého nového domova a založit spolek pro všechny ty, kterým nejsou jejich tatarské kořeny lhostejné. Spolek Tatar.cz chce být dobrovolným, nezávislým, sekulárním a nepolitickým spolkem Tatarů a jejich přátel v České republice.

1. Název, forma a sídlo

Spolek Tatar.cz je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění. Spolek má sídlo v Praze.

2. Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením fyzických osob, které spojuje zájem o pěstování a popularizaci tatarské kultury a o rozvíjení styků mezi Tatary žijícími v České republice i v zahraničí, založeným na zásadách rovnosti, přátelství a vzájemného porozumění.

3. Základní účely spolku

Spolek hodlá zejména:

 1. sdružovat příslušníky tatarského národa a pomáhat k rozvoji styků v oblasti kultury, školství, vědy, zdravotnictví, sportu, cestovního ruchu a obchodní spolupráce;
 2. informovat o tatarském národu, jeho kultuře, historii, státnosti, způsobu života, gastronomii, významných osobnostech a dalších hodnotách;
 3. rozvíjet partnerské vztahy a spolupráci s osobnostmi, organizacemi a společenstvími se stejnými nebo obdobnými cíli a programy na vnitrostátní i mezinárodní úrovni;
 4. aktivně pomáhat při integraci svých krajanů do většinové společnosti a podporovat jejich účast ve věcech veřejných;
 5. organizovat a poskytovat nejen svým členům odbornou pomoc a poradenství v oblastech pobytového statusu, bydlení, zdravotnictví, vzdělání, podnikání a dalších.

4. Formy činnosti spolku

Své cíle hodlá spolek dosáhnout zejména prostřednictvím:

 1. vytváření, zajištění a podpory veřejně dostupných informačních zdrojů jako jsou kanceláře, informační centra, webové stránky, propagační materiály a podobně;
 2. navazování a prohlubování styků s partnerskými spolky, orgány a občany na vnitrostátní i mezinárodní úrovni, včetně uzavírání dohod o spolupráci;
 3. pořádání kulturních, vzdělávacích, osvětových a popularizačních akcí jako jsou přednášky, besedy, konference, výstavy, představení, koncerty, jazykové a další vzdělávací kurzy, soutěže, přehlídky, festivaly a další;
 4. podpory a organizace volnočasových aktivit dětí a mládeže;
 5. poskytování odborné pomoci a poradenství zejména v oblasti pobytového statusu, bydlení, zdravotnictví, vzdělání, ale i v dalších oblastech;
 6. získávání zdrojů a vytváření materiálních, finančních a dalších podmínek pro práci s členy i ostatními skupinami zájemců.

5. Členství ve spolku

 1. Členem spolku se může stát každá fyzická osoba starší 18 let s trvalým bydlištěm na území České republiky, která se ztotožňuje s cíli spolku, souhlasí s jeho stanovami a plní povinnosti člena. Rada spolku o přijetí rozhoduje na své nejbližší schůzi po dni podání přihlášky.
 2. Členství ve spolku je řádné a čestné.
 3. Řádné členství vzniká dnem, kdy rada spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemné přihlášky. Přihláška musí obsahovat jméno a příjmení žadatele, adresu trvalého bydliště, rodné číslo nebo obdobný identifikační údaj, číslo telefonu, e-mailovou adresu, datum podání přihlášky a vlastnoruční podpis žadatele.
 4. Čestným členem může být jmenován členskou schůzí každý, kdo si získal významné zásluhy činností, která je v souladu s cíli a zájmy spolku, a se svým jmenováním souhlasí.
 5. Zakládajícím členem spolku je fyzická osoba, jež se účastní činnosti přípravného výboru.
 6. Člen spolku má právo zejména:
 7. účastnit se činnosti spolku, volit radu a další orgány spolku a být do těchto orgánů volen;
 8. být informován o veškeré činnosti spolku a využívat všech výhod plynoucích z členství;
 9. schvalovat zprávy o činnosti spolku a předkládat k nim návrhy a připomínky.
 10. Člen spolku je povinen zejména:
 11. dodržovat stanovy;
 12. hradit členské příspěvky ve výši a lhůtách stanovených radou spolku;
 13. sdělovat statutárnímu orgánu změny údajů uvedených vpřihlášce;
 14. chránit zájmy spolku a dbát o zachování jeho dobrého jména.

6. Zánik členství

 1. Členství zaniká na základě oznámení člena spolku o ukončení členství ve spolku, dále úmrtím, vyloučením člena pro hrubé porušování stanov či jednání jdoucí proti zájmům spolku, a dále pokud člen se bez uvedení důvodů nezúčastní třech po sobě jdoucích členských schůzí.
 2. Při zániku členství nevzniká nárok na vrácení uhrazených členských příspěvků ani poskytnutých materiálních nebo finančních darů.

7. Orgány spolku

 1. Nejvyšším orgánem spolku je členská schůze, která se schází nejméně jednou ročně, aby:
  1. schválila případné změny stanov;
  2. zvolila na pětileté funkční období nejméně tříčlennou radu spolku, případně tuto radu spolku odvolala;
  3. schválila zprávu o činnosti spolku a zprávu o hospodaření za předcházející období;
  4. určila koncepci činnosti spolku na další období;
  5. stanovila výši členských příspěvků;
  6. schválila rozpočet spolku na příští období;
  7. zvolila čestné členy spolku, rozhodla o vyloučení člena spolku;
  8. rozhodla o zrušení spolku s likvidací nebo o jeho přeměně;
  9. vyloučila člena pro hrubé porušování stanov.
 2. Zasedání členské schůze spolku svolává rada spolku. Usnášeníschopná je, pokud se zúčastní nadpoloviční většina členů. Není-li členská schůze schopna se usnášet, svolá rada spolku náhradní členskou schůzi do jednoho měsíce ode dne původního konání, tato opakovaná členská schůze je usnášeníschopná bez ohledu na počet přítomných členů.
 3. Členská schůze bude svolána i v případě, že třetina členů spolku podá ke svolání podnět.
 4. Členská schůze přijímá rozhodnutí nadpoloviční většinou hlasů. O zrušení spolku s likvidací nebo jeho přeměně rozhoduje kvalifikovanou většinou.
 5. Činnost spolku mezi členskými schůzemi řídí rada spolku, která si volí ze svého středu předsedu, místopředsedu a pokladníka. V kompetenci rady spolku je také předsedu, místopředsedu nebo pokladníka odvolat.
 6. Rada spolku je tříčlenná. Její funkční období je pětileté. Rada spolku se schází dle potřeby. Rada spolku může přijímat rozhodnutí, pokud je přítomno více než 50 % členů a předseda. Rozhodnutí je schváleno, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů.
 7. V případě odstoupení, odvolání nebo úmrtí člena rady spolku je předseda spolku povinen do 60 dnů svolat členskou schůzi, která zajistí doplnění rady.
 8. Předseda spolku je jeho statutárním orgánem. Předseda zastupuje spolek ve všech věcech. Jeho funkční období je pětileté. Předseda je volený radou spolku.

8. Hospodaření spolku

 1. Spolek hospodaří s prostředky získanými ze členských příspěvků a případnými dary od fyzických a právnických osob či získanými granty. Prostředky vynakládá výhradně na úkony spojené s předmětem činnosti spolku, řádně podložené účetními doklady.
 2. S výsledky hospodaření seznamuje rada spolku členy spolku na každé členské schůzi.
 3. V případě zániku spolku je jeho majetek po provedené likvidaci předán jiné právnické osobě s příbuzným či obdobným předmětem činnosti.

9. Závěrečná ustanovení

 1. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými právními předpisy.
 2. Stanovy byly schváleny shodou zakladatelů dne 11. 11. 2016. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Městského soudu v Praze.